• Wspieranie działań samorządów pogranicza polsko-czesko-słowackiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich.
 • Promocja i rozwój kultury fizycznej i turystyki osób niepełnosprawnych.
 • Znoszenie wszelkich barier dla osób niepełnosprawnych uniemożliwiających im normalne funkcjonowanie.
 • Prowadzenie i wspieranie działań badawczo-rozwojowych związanych z ułatwieniem życia osobom niepełnosprawnym.
 • Inspirowanie działalności rehabilitacyjnej oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych osób, prowadzącej do ich jak największej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej,
 • Promowanie historii  oraz kultury regionalnej Polski, Słowacji i Czech.
 • Promowanie historii Oręża Polskiego, promowanie postawy odpowiedzialności obywatelskiej, obronności i bezpieczeństwa państwa.
 • Pomoc osobom młodym w wejściu na rynek pracy, aktywizacja zawodowa osób trwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, promowanie transgranicznej mobilności zawodowej.
 • Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych poprzez; edukację, pracę, inicjowanie aktywności zawodowej, w tym przedsiębiorczości.
 • Integrowanie środowisk lokalnych z terenów przygranicznych wokół problemów młodzieży, osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz niesienie pomocy potrzebującym.
 • Integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści, rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 • Promowanie i rozwój zawodów regionalnych.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w górach, poprzez tworzenie grup ratownictwa medycznego i narciarskiego.
 • Promowanie wykorzystania i upowszechniania  źródeł energii odnawialnych.
 • Działalność proekologiczna.
 • Promowanie budownictwa pasywnego.