Strona główa > O Fundacji > Działania
 • Wspieranie samorządów pogranicza, które przyłączą się do działań Fundacji, poprzez rozwój przedsiębiorczości regionalnej, w tym społecznej, inicjowanie i wdrażanie programów służących rozwojowi przedsiębiorczości.
 • Prowadzenie transgranicznego ośrodka aktywizacji młodzieży organizującego międzynarodowe wymiany młodzieży i dorosłych. Tworzenie innowacyjnych programów nauki zawodów tak zwaną „pedagogiką przeżyć”
 • Prowadzenie „kawiarni obywatelskiej ” jako miejsca wymiany pomysłów i inicjatyw.
 • Współpraca i wspólne projekty m. in. z PTTK, PTT mające na celu zniesienie wszelkich barier w górach uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym uprawianie turystyki i narciarstwa górskiego.
 • Współpracę i wspólne projekty z instytucjami i organizacjami z Polski i zagranicy zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi.
 • Współpracę z uczelniami wyższymi z Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej a także pozostałych krajów- tworzenie i wdrażanie wspólnych projektów o charakterze badawczym-  międzynarodowym, których celem będzie ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym,  rozwój regionu i aktywizacja mieszkańców.
 • Pomoc merytoryczna mieszkańcom pogranicza w rozpoczęciu i w prowadzeniu działalności gospodarczej w regionie.
 • Wspieranie nowych kierunków, strategii rozwoju lokalnych firm i organizacji, zwłaszcza poprzez promowanie zawodów i rzemiosła o charakterze regionalnym, zespołów folklorystycznych i kuchni regionalnej
 • Promowanie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych technologii proekologicznych, budownictwa pasywnego, źródeł energii odnawialnej, rozwiązań zmniejszających emisje dwutlenku węgla.
 • Współpracę międzyregionalną i międzynarodową, regionów przygranicznych – udzielanie wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
 • Współpracę i wspólne projekty z instytucjami i organizacjami z Polski i z zagranicy zajmującymi się bezpieczeństwem w górach, takimi jak GOPR i Horska Służba.
 • Organizowanie kampanii i usług reklamowych w celu promowania działalności Fundacji.
 • Wyposażenie obiektów, zakup aparatów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Fundacji.
 • Tworzenie i pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy,
 • Krajowe i zagraniczne pośrednictwo pracy, pomoc z znalezieniu pracy i aktywizację zawodową.
 • Promowanie transgranicznej mobilności zawodowej.
 • Prowadzenie doradztwa zawodowego i personalnego dla osób fizycznych i prawnych.
 • Prowadzenie i organizowanie szkoleń zawodowych, kursów, sesji naukowych w kraju i za granicą, wspieranie uczniów, studentów i pracowników naukowych.
 • Organizowanie spotkań, imprez, obozów rekreacyjnych i sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, młodzieży z terenów wiejskich, studentów a zwłaszcza osób niepełnosprawnych.
 • Podejmowanie i wspomaganie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych  na rzecz rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich.
 • Organizowanie regionalnych zespołów muzycznych
 • Działalność promocyjna Fundacji.
 • Organizowanie międzynarodowych grup aktywności społecznej.
 • Organizowanie i prowadzenie klubów, sekcji sportowych w tym dla osób niepełnosprawnych
 • Organizowanie zawodów sportowych dla młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych
 • Organizowanie cyklicznych zajęć, oraz  zawodów sportowych  dla osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej.
 • Prowadzenie działalności handlowej i kolportaż.
 • Prowadzenie działalności wytwórczej produktów regionalnych, oraz sprzedaż tych produktów.
 • Usługi transportowe.
 • Renowację i ochronę zabytków oraz obiektów zabytkowych.
 • Wydawanie własnych czasopism i samodzielnych publikacji.
 • Uruchomienie pogotowia interwencji społecznych dla dzieci i kobiet dotkniętych przemocą.
 • Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, np. konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.
 • Organizowanie przedsięwzięć integrujących osoby i środowiska zaangażowane w działalność fundacji, takich jak imprezy o regionalnym charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym.
 • Promowanie, pośrednictwo, pomoc i organizacja wolontariatu
 • Aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez różne formy wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współdziałanie z różnymi środowiskami zajmującymi się edukacją młodzieży.
 • Poszukiwanie, inicjowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań dla podmiotów sektora ekonomii społecznej.
 • Prowadzenie obiektów o charakterze turystycznym i sportowym
 • Zabezpieczanie obiektów i imprez w zakresie ratownictwa narciarskiego i medycznego
 • Współpracę z pokrewnymi organizacjami i instytucjami.