STATUT
FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze bez Barier”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Bogumiła Kanika zwanym dalej fundatorem ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jarosława Stejskala w Kancelarii Notarialnej notariuszy: Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika Spółka Cywilna w dniu 06.02.2014 r. Repetytorium A numer: 946/2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
3. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

Fundacja powstała w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionalnej, promowania i rozwoju regionu, integrowania środowisk lokalnych z przygranicznych terenów Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji wokół problemów młodzieży, osób niepełnosprawnych, promowania transgranicznej mobilności zawodowej, postawy patryiotycznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zwiększenia poziomu obronności i bezpieczeństwa w regionie, promowania kultury i sztuki regionu, historii regionu, promowania ekologicznych źródeł energii odnawialnych oraz niesienia pomocy potrzebującym.

§ 2

1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze Bez Barier, zwana dalej Fundacją. Fundacja może uzywać nazwy skróconej: Fundacja Pogranicze Bez Barier
2. Nazwa Fundacji jest prawnie chroniona
3. Fundacja, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawnych.
4. Fundacja podlega nadzorowi Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest przede wszystkim obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, ale także obszar pozostałych krajów.
2. Działalność prowadzona przez Fundację poza granicami kraju, prowadzona jest z poszanowaniem tamtejszego porządku prawnego.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek, chronionego prawem.

Dział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Wspieranie dzialań samorządów pogranicza polsko-czesko-słowackiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich.
2. Promocja i rozwój kultury fizycznej i turystyki osób niepełnosprawnych.
3. Znoszenie wszelkich barier dla osób niepełnosprawnych uniemożliwiających im normalne funkcjonowanie.
4. Prowadzenie działań badowczo-rozwojowych zwiaznych z ułatwieniem życia osobom niepełniosprawnym.
5. Inspirowanie działalności rehabilitacyjnej oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych osób, prowadzącej do ich jak największej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej,
6. Promowanie historii oraz kultury regionalnej Polski, Słowacji i Czech.
7. Promowanie postawy odpowiedzialności obywatelskiej, obronności i bezpieczeństwa państwa.
8. Pomoc osobom młodym w wejściu na rynek pracy, aktywizacja zawodowa osób trwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, promowanie transgranicznej mobilności zawodowej.
9. Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych poprzez; edukację, pracę, inicjowanie aktywności zawodowej, w tym przedsiębiorczości.
10. Integrowanie środowisk lokalnych z terenów przygranicznych wokół problemów młodzieży, osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz niesienie pomocy potrzebującym.
11. Integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści, rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
12. Promowanie i rozwój zawodów regionalnych.
13. Zwiększenie bezpieczeństwa w górach, poprzez tworzenie grup ratownictwa medycznego i narciarskiego.
14. Promowanie wykorzystania i upowszechniania źródeł energii odnawialnych.
15. Działalność proekologiczna.
16. Promowanie budownictwa pasywnego.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspieranie samorządów pogranicza, które przyłączą się do działań Fundacji, poprzez rozwój przedsiębiorczości regionalnej, w tym społecznej, inicjowanie i wdrażanie programów służących rozwojowi przedsiębiorczości.
2. Prowadzenie transgranicznego ośrodka aktywizacji młodzieży organizującego międzynarodowe wymiany młodzieży i dorosłych. Tworzenie innowacyjnych programów nauki zawodów tak zwaną „pedagogiką przeżyć”
3. Prowadzenie „kawiarni obywatelskiej ” jako miejsca wymiany pomysłów i inicjatyw.
4. Współpraca i wspólne projekty m. in. z PTTK, PTT, GOPR, TOPR, Nadleśnictwami i Parkami narodowymi mające na celu zniesienie wszelkich barier w górach uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym uprawianie turystyki i narciarstwa górskiego.
5. Współpracę i wspólne projekty z instytucjami i organizacjami z Polski i zagranicy zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi.
6. Współpracę z uczelniami wyższymi z Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej a także pozostałych krajów- tworzenie i wdrażanie wspólnych projektów o charakterze badawczym- międzynarodowym, których celem będzie ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym, rozwój regionu i aktywizacja mieszkańców.
7. Pomoc merytoryczna mieszkańcom pogranicza w rozpoczęciu i w prowadzeniu działalności gospodarczej w regionie.
8. Wspieranie nowych kierunków, strategii rozwoju lokalnych firm i organizacji, zwłaszcza poprzez promowanie zawodów i rzemiosła o charakterze regionalnym, zespołów folklorystycznych i kuchni regionalnej
9. Promowanie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych technologii proekologicznych, budownictwa pasywnego, źródeł energii odnawialnej, rozwiązań zmniejszających emisje dwutlenku węgla.
10. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową, regionów przygranicznych – udzielanie wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
11. Współpracę i wspólne projekty z instytucjami i organizacjami z Polski i z zagranicy zajmującymi się bezpieczeństwem w górach, takimi jak GOPR i Horska Służba.
12. Organizowanie kampanii i usług reklamowych w celu promowania działalności Fundacji.
13. Wyposażenie obiektów, zakup aparatów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Fundacji.
14. Tworzenie i pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, wspieranie ekonomi społecznej
15. Krajowe i zagraniczne pośrednictwo pracy, pomoc z znalezieniu pracy i aktywizację zawodową.
16. Promowanie transgranicznej mobilności zawodowej.
17. Prowadzenie doradztwa zawodowego i personalnego dla osób fizycznych i prawnych.
18. Prowadzenie i organizowanie szkoleń zawodowych, kursów, sesji naukowych w kraju i za granicą, wspieranie uczniów, studentów i pracowników naukowych.
19. Organizowanie spotkań, imprez, obozów rekreacyjnych i sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, młodzieży z terenów wiejskich , studentów a zwłaszcza osób niepełnosprawnych.
20. Podejmowanie i wspomaganie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych na rzecz rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich.
21. Organizowanie regionalnych zespołów muzycznych
22. Działalność promocyjna Fundacji.
23. Organizowanie międzynarodowych grup aktywności społecznej.
24. Organizowanie i prowadzenie klubów, sekcji sportowych w tym dla osób niepełnosprawnych
25. Organizowanie zawodów sportowych dla młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych
26. Organizowanie cyklicznych zajęć, oraz zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
27. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej.
28. Prowadzenie działalności handlowej i kolportaż.
29. Prowadzenie działalności wytwórczej produktów regionalnych, oraz sprzedaż tych produktów.
30. Usługi transportowe.
31. Renowację i ochronę zabytków oraz obiektów zabytkowych.
32. Wydawanie własnych czasopism i samodzielnych publikacji.
33. Uruchomienie pogotowia interwencji społecznych dla dzieci i kobiet dotkniętych przemocą.
34. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, np. konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.
35. Organizowanie przedsięwzięć integrujących osoby i środowiska zaangażowane w działalność fundacji, takich jak imprezy o regionalnym charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym.
36. Promowanie, pośrednictwo, pomoc i organizacja wolontariatu
37. Aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez różne formy wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współdziałanie z różnymi środowiskami zajmującymi się edukacją młodzieży.
38. Poszukiwanie, inicjowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań dla podmiotów sektora ekonomii społecznej.
39. Prowadzenie obiektów o charakterze turystycznym i sportowym
40. Zabezpieczanie obiektów i imprez w zakresie ratownictwa narciarskiego i medycznego
41. Tworzenie muzeów tematycznych
42. Współpracę z pokrewnymi organizacjami i instytucjami.

Dział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) oraz 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) z przeznaczeniem na działalność gospodarcza a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9

Dochodami Fundacji są w szczególności:
1. Odsetki bankowe od funduszu założycielskiego.
2. Dotacje.
3. Darowizny, spadki i zapisy.
4. Subwencje od osób prawnych.
5. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
6. Dochody i składniki majątkowe Fundacji są przeznaczane na realizację jej celów statutowych

§ 10

Dział IV
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację

§ 11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie:
1. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
2. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
(PKD 18.13.Z)
3. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z)
4. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)
5. Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD 30.92.Z)
6. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z)
7. Produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z)
8. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)
9. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
10. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)
11. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
12. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
14. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
16. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
(PKD 82.11.Z)
17. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
(PKD 82.19.Z)
18. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
(PKD 82.30.Z)
19. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
20. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
21. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
23. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
24. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)
25. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
26. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
27. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
28. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z)
29. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
30. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
31. Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
32. Pozaszkole formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowo rekreacyjne (85.51Z)
33. Wypożyczanie i dzierżawa sprzetu rekreacyjnego i sportowego (77.21Z)
34. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19Z).
35. Obiekty noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20Z).
36. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z)
37. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
38. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
39. Produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z)
40. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B )
41. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z) ]
42. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

Dział V
Organy Fundacji

§ 12

1. Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2. Fundator może być członkiem organów Fundacji.

§ 13

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się z 2 – 7 osób. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, przestępstwa skarbowe lub ścigani z oskarżenia publicznego
2. Kadencja Rady stanowi czas nieokreślony.

§ 14

1. Skład i liczebność pierwszej Rady określa Fundator. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić osoby delegowane przez samorządy współpracujące z Fundacją.
2. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić na wniosek Fundatora w wyniku uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. Osoba, której dotyczy wniosek jest wyłączona od głosowania.
4. W przypadku rezygnacji lub odwołania z funkcji w Radzie Fundacji pozostali członkowie Rady dobierają nowych członków w miejsce ustępujących spośród kandydatów przedstawionych przez Fundatora. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku:
– niewywiązywania się członka Rady z obowiązków,
– działanie na szkodę Fundacji,
– niewykonywania postanowień Rady.
6. Członkostwo w Radzie ustaje również w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

§ 15

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniotwórczych.

§ 16

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 17

1. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. W posiedzeniach Rady, oprócz członków Rady, mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji z głosem doradczym.
3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Członkowie Rady otrzymują zawiadomienie o posiedzeniu Rady przy pomocy poczty elektronicznej.

§ 18

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanoiw inaczej, bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Sekretarza. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności głos Sekretarza.

§ 19

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
a) wyrażanie opinii w sprawach przewidzianych w Statucie,
b) opiniowanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji,
c) opiniowanie zmian w Statucie,
d) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji,
e) zatwierdzenie uchwał Zarządu o połączeniu z inną Fundacją.

§ 20

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezes Zarządu.
2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Fundator.
3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.
4. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes Zarządu wyznacza kolejnego Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu może udzielić pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego do prowadzenia spraw Fundacji.
7. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie Fundacji.
9. Odwołanie Prezesa, nie będącego Fundatorem, może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na skutek uchwały Zarządu Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.
10. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w
przypadku:
a) niewłaściwego wywiązywania się z nałożonych obowiązków,
b) działanie na szkodę Fundacji,
c) niewykonywanie uchwał Zarządu i Rady Fundacji.
11. Zarząd nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa z Radą Fundacji.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.

§ 22

Zarząd w szczególności:
a) jest organem wykonawczym Fundacji,
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
c) kieruje działalnością Fundacji,
d) uchwala okresowe i wieloletnie programy działania,
e) uchwala regulaminy,
f) dokonywanie zmian w Statucie,
g) sprawuje ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
h) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,
i) powołuje i odwołuje osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
j) ustala wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w tym Dyrektora Biura Fundacji,
k) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
l) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, subwencje i dotacje,
m) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i o połączeniu z inną Fundacją,
n) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji o opinię dotyczącą zmiany Statutu,
o) powołuje Biuro Fundacji i jego Dyrektora,
p) wnioskuje do Rady Fundacji o przyznanie lub cofnięcie danej osobie fizycznej i prawnej  odznaki i tytułu „Przyjaciela Fundacji” i/lub „Dobrodzieja Fundacji, a także innych nagród i wyróżnień.”

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu Fundacji może być zwołane z ważnych prowdów w każdym czasie.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu w informacji pisemnej.

§ 24

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
3. Zakres działania członków i Prezesa Zarządu Fundacji, określa regulamin organizacyjny Fundacji ustalony uchwałą Zarządu Fundacji.
4. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji zobowiązań majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub członkowie Zarządu dwuosobowo.

§ 25

Jednostkami organizacyjnymi Fundacji są jednostki zamiejscowe, oddziały nie posiadające osobowości prawnej.

§ 26

1. Biuro Fundacji powoływane jest w celu prowadzenia działalności administracyjnej, informacyjnej, koordynacji programów realizowanych przez jednostki Fundacji.
2. W zakresie działania Biura jest także gospodarowanie nieruchomościami Fundacji, oraz prowadzenie każdej innej działalności zleconej przez Zarząd.
3. Biurem Fundacji kieruje Dyrektor wybrany przez Zarząd.
4. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora ustala Zarząd.
5. Dyrektor zobowiązany jest do składania Zarządowi okresowych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, sprawozdań z działalności Biura.

§ 27

Zakres działania Biura Fundacji, jednostek Fundacji a także uprawnienia i obowiązki osób na stanowiskach kierowniczych w tym Dyrektora Biura określa regulamin organizacyjny Fundacji ustalony uchwałą Zarządu Fundacji.

§ 28

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

Dział VI
„Wolontariat i otoczenie społeczne Fundacji”

§ 29

Fundacja może do swojej działalności angażować wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1118). W tym celu Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji w drodze zarządzenia ustanawia Regulamin Wolontariatu.

§ 30

Fundacja może przyznawać osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji jej celów honorowe odznaki i tytuły „Przyjaciela Fundacji” i/lub „Dobrodzieja Fundacji”, a także inne nagrody i wyróżnienia.

§ 31

Fundacja przyznaje i cofa honorowe odznaczenia, o których mowa w §30 mocą uchwały Rady Fundacji, z inicjatywy co najmniej 2/3 urzędującego składu  Rady bądź z rekomendacji Zarządu, oraz podejmuje starania w celu utrzymania pozytywnych relacji i współpracy z osobami uhonorowanymi odznaką i tytułem „Przyjaciela Fundacji” i/lub „Dobrodzieja Fundacji”.

§ 32

Fundacja zmierzać będzie do uzyskania statusu Organizacji Celu Publicznego po spełnieniu ustawowych przesłanek i kryteriów.

Dział VII
Zmiana Statutu Fundacji

§ 33

Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.

§ 34

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.

Dział VIII
Połączenie z inna fundacją

§ 35

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotniej zmianie cel Fundacji.

§ 36

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze uchwały wymagającej większości 2/3 głosów składu Zarządu Fundacji, w tym głosu Prezesa Zarządu i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Dział IX
Likwidacja Fundacji

§ 37

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 38

Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu, przy czym uchwała ta wymaga opinii Rady Fundacji opinia nie jest wiążąca.

§ 39

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacja przekaże mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz gmin współpracujących z Fundacją, proporcjonalnie do udzielonego przez gminy wsparcia lub na rzecz organizacji